REGULAMENTUL TOMBOLEI

«Connections Tech Area Partner »

Perioada: 29.05.2024-30.05.2024

SECŢIUNEA 1. ORAGNIZATORUL TOMBOLEI

 • Organizatorul tombolei „Connections Tech Area Partner ” (numită în cele ce urmează “TOMBOLA”) este:

Connections Consult S.A. cu sediul în BUCURESTI, sector 1, Str. STR. BUZESTI, Nr. 71, Et. 7 SI 8, CIF nr. 17753763, număr de ordine în registrul comerțului J40/11864/2005 (denumită în continuare „Organizator”), și prin intermediul patformei www.forms.app , https://6ibyeyrl.forms.app/connections-tech-quest

1.2.      TOMBOLA se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoană interesată, în format electronic, prin accesarea acestuia în formularul de inscriere la tombola «Connections Tech Area Partner »

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Tombolei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificãri/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale şi vor fi comunicate către public prin publicarea în formularul de înscriere la tombola «Connections Tech Area Partner » cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să intre în vigoare.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI

2.1. TOMBOLA promoțională este organizată și se desfasoară pe întreg teritoriul României, în perioada: 29.05.2024-30.05.2024, (denumită în continuare „Perioada Tombolei”), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament al Tombolei, online, prin intermediul patformei www.forms.app.

2.2. Regulamentul Oficial („Regulamentul”) este redactat în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”), fiind autentificat anterior intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La această Tombolă poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare „Participant”) care ȋndeplineşte, cumulativ, următoarele condiții:

(i)         a împlinit vârsta de 18 ani,

(ii)        are domiciliul stabil/reşedinţa pe teritoriul României,

(2) La această Tombola nu au dreptul de a participa următoarele categorii de persoane:

 • Persoanele care nu respectă art. de mai sus, 3.1;
 • Angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;
 • Angajați ai Agenției sau angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Tombolei;
 • Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați mai sus.

(3)        Participarea la această Tombola implică cunoaşterea şi acceptarea integral, ȋn mod expres şi neechivoc, a prezentului Regulament.

(4)        Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea Participantului în cauză din Tombola, Organizatorul informând Participantul cu privire la eliminarea sa din Tombola.

(5)        Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Tombola, precum și dreptul de a elimina din Tombola orice persoană din categoriile menționate în art. 3.2.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL TOMBOLEI

4.1. Condiții privind înscrierea în tombola prin intermediul patformei www.forms.app,

4.1.1 Pentru înscrierea validă în vederea participării la Tombola, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai sus;
 • Participantul trebuie să se informeze în prealabil și în detaliu cu privire la oricare dintre termenii și condițiile privind desfășurarea Tombolei, conform prezentului Regulament;
 • Participantul trebuie să raspunda corect la intrabarea din formularul de tombola, enumerand cel putin un Tech Partner al evenimentului DevTalks 2024, care se desfasoara la Romexpo, in perioada 29-30 mai
 • Participantul trebuie să completeze cu datele personale  din formular care sunt campuri ebligatorii pentru participarea la tombola.
 • Un Participant unic este identificat pe baza Submission ID-ului generat de platforma in momentul transmiterii si salvarii raspunsului din formulraul de tombola;
 • Câștigătorii vor fi contactați prin intermediul unui e-mail sau telefonic in baza numelui complet, e mail și a număr de telefon, date personale furnizate de participanti in formularul de tombola, ca să poată fi contactați în vederea primirii premiului;
 • Înscrierea se va face exclusiv în perioada aferenta desfășurării concursului menționată în secțiunea 2 de mai sus;

4.3. Înscrierile trebuie să respecte tematica Tombolei conform celor descrise în prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 5: PREMIILE TOMBOLEI

5.1 În cadrul Tombolei, se vor acorda prin tragere la sorți 9 ( nouă ) premii constând în:

 • Denumire premiu: Casti BEATS Solo 4 Valoare premiu (unitar lei tva inclus): 1112 lei Cantitate: 1 (unu) Valoare totală LEI: 1112 lei
 • Denumire Premiu: Mousepad with 15W wireless charging and USB ports Valoare premiu (unitar lei tva inclus): 149 lei Cantitate: 3 (trei) Valoare totală LEI: 447 lei
 • Denumire Premiu: Rucsac cu sterilizator UV-C Swiss Peak Valoare premiu (unitar lei tva inclus): 339 lei Cantitate: 5 (cinci) Valoare totală LEI: 1695 lei

TOTAL VALOARE PREMII oferite prin tragere la sorți LEI: 3254 lei

5.2. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Tombolei nu au posibilitatea de a ceda premiul unei altei persoane și nici de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor câștigate.

5.3. În cadrul prezentei Campanii, un Participant poate câștiga un singur premiu prin tragere la sorți.

SECȚIUNEA 6: DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Tragerile la sorți pentru premiile din cadrul Tombolei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta câștigătorii și rezervele dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valabile în tombola. Programul de calculator folosit pentru extragerea câștigătorilor va fi platforma online https://www.random.org.

Pentru extragere se vor folosi date personale pseudonimizate, date care ar putea identifica persoanele fizice nu vor fi folosite în procesul de extragere a câștigătorilor și rezervelor.

Pentru înscrierile la tombola «Connections Tech Area Partner »  prin intermediul patformei www.forms.app, https://6ibyeyrl.forms.app/connections-tech-quest

din perioada 29-30 mai 2024,  tragerea la sorți se va desfasura pe 30 mai, ora 16:00. În tragerea la sorți vor fi luate în calcul toate înscrierile valabile efectuate în perioada tombolei, mai exact vor fi luate în considerare toate înscrierile valabile efectuate în perioada 29-30 mai până la ora 16:00, și se vor desemna 9 (nouă) câștigători.

SECȚIUNEA 7: CONTACTAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 • Ulterior desemnării câștigătorilor, un reprezentant al organizatorului va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament în termen de 5 zile de la data desemnării câștigătorilor.

(2)        Pentru ca un Participant să fie validat ca fiind câștigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • Participantul trebuie să îndeplinească dreptul de participare conform secțiunii 3;
 • Participantul trebuie să urmeze să raspundă la întrebările din formularul de înscriere și să compeletez integral formularul.

Câștigătorii validați vor fi anunțați pe pagina de tombola care o sa fie activa 20 zile de la data încheierii extragerii.

Ulterior verificării câștigătorilor desemnați, un reprezentant al organizatorului îi va contacta prin intermediul unui apel telefonic sau e- mail, în termen de 3 zile pentru informarea cu privirea la intrarea în posesia premiului câștigat.

În cazul în care potențialul câștigător nu respectă condițiile de la secțiunile 3 și 4, sau refuză nemotivat prezentarea datelor solicitate sau nu răspunde pentru transmiterea informațiilor solicitate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îl valida în calitate de câștigător.

În acest caz sau dacă din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras ca potențial câștigător, în termenele stabilite în prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectării a cel puțin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Tombolei, se apelează la rezerve în ordinea extragerii acestora. Pentru rezerve, se aplică același principiu de validare pentru a fi desemnați câștigători.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare.

Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii vor fi contactați prin intermediul datelor de contact furnizate de catre participant, în maximum 15 zile lucrătoare de la data încheierii procedurii de validare.

Premiile se vor transmite câștigătorilor prin intermediul adreselor comunicate de către aceștia, ulterior încheierii procesului de validare, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data publicării tuturor câștigătorilor.

SECȚIUNEA 8. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C.  Connections Consult S. A. este operatorul de date. Datele cu caracter personal aparținând participantilor si câștigătorilor vor fi prelucrate de operatorul de în conformitate cu Politica Organizatorului, disponibilă la următoarea adresă: https://connectionsconsult.ro/gdpr/?lang=ro

SECȚIUNEA 9: CONTESTAŢII

(1)        Cererea scrisă, expresă şi motivată, a Participanţilor la prezenta Tombola în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie trimisă la adresa de e-mail office@connectionsconsult.ro în termen de maxim 24 (douăzeci și patru) de ore de la efectuarea extragerii, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept şi neavenită.

(2)        Următoarele 48 (patruzeci și opt) de ore sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar putea fi formulate conform celor menţionate anterior.

(3)        În situaţia anulării dreptului de participare identificat ca neîndeplinind în totalitate dispoziţiile prezentului Regulament, cât şi a premiului câştigat şi acordat, cu nerespectarea în totalitate a dispoziţiilor prezentului Regulament, câştigătorul al cărui premiu a fost anulat va fi anunţat prin intermediul poștei elecronice, de către Organizator despre anularea motivată a premiului, iar premiul astfel acordat se va invalida și se va proceda la returnarea acestuia.

(4)        Premiul astfel anulat va fi evidenţiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija Organizatorului şi va rămâne la dispoziţia sa.

(5)        Dacă în urma verificărilor Organizatorului se constată că toate datele participante la Tombola au fost completate şi/sau depuse cu încălcarea prezentului Regulament, acestea vor fi anulate integral, urmând ca extragerea să fie reluată, prin grija Organizatorului, în vederea acordării premiului prevăzut în acest scop.

SECȚIUNEA 10: LIMITAREA RĂSPUNDERII

(1)        În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Tombole, decizia Organizatorului este definitivă.

(2)        Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Tombolei sau a altor schimbări legate de implementarea Tombolei.

(3)        Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legatură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de raspundere.

SECŢIUNEA 11. LITIGII ŞI RECLAMAŢII

(1)        În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Tombola, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

(1)        Eventualele reclamaţii legate de derularea Tombolei se vor putea trimite la următoarea adresă de e-mail: office@connectionsconsult.ro în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie/reclamaţie în legătură cu derularea Tombolei.

(2)        Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECȚIUNEA 12: ALTE CLAUZE

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului.